תקנון האתר

1.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי זיפ זיפ, חולון (להלן: “זיפ זיפ”).
1.2 השימוש באתר זיפ זיפ מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר זיפ זיפ מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.
1.3 אתר זיפ זיפ עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי זיפ זיפ, אלא בידי גורמים אחרים של זיפ זיפ אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, זיפ זיפ,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר זיפ זיפ משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
1.4 אתר זיפ זיפ מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי זיפ זיפ ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר זיפ זיפ, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
1.6 ידוע לגולש כי אתר זיפ זיפ מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי “טרייד אין” וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר זיפ זיפ אין כפל מבצעים.
1.7 כל המבצע פעולת רכישה באתר זיפ זיפ, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר זיפ זיפ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
1.8 זיפ זיפ תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו
של האתר אשר אינם תלויים בזיפ זיפ.
לפיכך,זיפ זיפ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את זיפ זיפ, מכל נזק כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי זיפ זיפ בגין תכונות האתר.
1.9 לבירורים ניתן לפנות זיפ זיפ בטלפון : 050-719-9050
1.10 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם.
2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה
2.1 רשאים להשתתף ברכישה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר זיפ זיפ ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר זיפ זיפ , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).
2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר זיפ זיפ, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.
2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי זיפ זיפ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
2.6 זיפ זיפ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא זיפ זיפ מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך
להשתתף ברכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.8. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
2.8.1 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בזיפ זיפ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות זיפ זיפ.
2.8.2 אם עשית שימוש בשרותיי זיפ זיפ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
2.8.3 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם זיפ זיפ או מי מטעמה
2.8.4 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות זיפ זיפ.
2.8.5 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.המוצרים המוצעים לרכישה באתר זיפ זיפ
3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.
3.2 זיפ זיפ מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3 זיפ זיפ מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזיפ זיפ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי זיפ זיפ ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל זיפ זיפ לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב זיפ זיפ לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד זיפ זיפ בעניין זה.
3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר זיפ זיפ ילווה בנתונים הבאים לפחות :
3.5.1 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. זיפ זיפ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
3.5.2.1.לזיפ זיפ שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.
3.5.2.2 לזיפ זיפ שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה זיפ זיפ רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.
3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר זיפ זיפ ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
3.5.5 מפרט כללי של המוצר.
3.5.6 זהות חברת השירות.
3.6 ככל שיש בזיפ זיפ קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים,לא תישא זיפ זיפ באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.
זיפ זיפ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות זיפ זיפ.
4.אופן ביצוע פעולת רכישה
4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר זיפ זיפ ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי
4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. זיפ זיפ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של וואלה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה זיפ זיפ זכאית לבטל את ההזמנה.
4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.
4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של זיפ זיפ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי זיפ זיפ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
4.5 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי זיפ זיפ באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. זיפ זיפ לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי זיפ זיפ.
4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.
5.ביטול עסקה
5.1 זכותו של צרכן לבטל את העסקה או את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010 (להלן: “תקנות הגנת הצרכן” ויחד עם חוק הגנת הצרכן, “חוקי הביטול”) (לפי העניין). מדיניות הביטולים של זיפ זיפ נועדו לצורך גילוי חוקי הביטול לצרכן בהתאם לדרישות חוקי הביטול.
5.2 צרכן רשאי לבטל את קנייתו, בתנאי שערך המוצר עולה על 50 ש”ח, עד 14 יום ממועד קבלת המוצר שרכש בפועל. במקרה של ביטול עסקה, על הצרכן לשלוח הודעה בכתב בדואר אלקטרוני  [email protected] תוך כדי ציון פרטי העסקה וצירף חשבונית העסקה (“ההודעה”).
5.3 כאשר מדובר בשירות שנרכש (כגון החלפה/תיקון), על ההודעה להינתן לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות חוקי הביטול. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, הביטול נעשה בכפוף לכך שחובת החזרת המוצר לחנות זיפ זיפ נעשה על ידי ועל חשבון הצרכן, כשהמוצר באריזתו המקורית ללא כל פגם או נזק, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר זיפ זיפ או במסמך שנמסר לצרכן.
5.6 מובהר כי תיקון של מוצר על ידי צוות המרכיבים של זיפ זיפ, שניתן לתקנו ללא גרימת נזק למוצר, לא נחשבת לפגם במוצר, ועל הצרכן לאפשר לזיפ זיפ או מי מטעמה לתקן את ההרכבה של המוצר במסגרת תנאי אחריות המוצר.
5.7 במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם, לצרכן יוחזר סכום העסקה ששולם, בניכוי דמי ביטול בשיעור של הנמוך מבין 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח(הנמוך מביניהם), ובניכוי עלות הסליקה באשראי (אם התשלום נעשה באשראי). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר מוחזר לזיפ זיפ באריזתו המקורית (ללא השחתה), ללא כל שימוש במוצר, והמוצר שלם וללא כל פגיעה, נזק, פגם, או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
5.8 אם זיפ זיפ בשיקול דעתה הבלעדי, מראש ובכתב, הסכימה למרות האמור לעיל לבטל עסקה של מוצר שהורכב/פורק/ לא שלם/ היה בשימוש, זיפ זיפ רשאית לגבות מהצרכן גם את הפחתת הערך של המוצר בשל כך בסכום שנע בין 20%-30% מערך המוצר (וכן הפחתה נוספת בשל כל הרעה במצב המוצר) כתנאי לביטול העסקה.
5.8 מביטול מכל סיבה שהיא, מדמי הביטול ינוכו דמי ההובלה (בהתאם למחיר ששולם) המלאים, ואם זיפ זיפ מפנה את המוצר, דמי פינוי בסך עלות ההובלה של המוצר כפי שמופיע באתר האינטרנט של זיפ זיפ.
5.9 ביטול עסקה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של זיפ זיפ לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
6.תשלום
6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
7. אחריות ושירות
7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר זיפ זיפ הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.
7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.
8.תנאים נוספים
8.1. זיפ זיפ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר זיפ זיפ.
8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר זיפ זיפ משום מצג מצד זיפ זיפ ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי זיפ זיפ. בשום מקרה לא תחול על זיפ זיפ אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר זיפ זיפ.
8.3 ידוע לגולש כי זיפ זיפ תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר זיפ זיפ כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר זיפ זיפ.
8.4 ידוע לגולש כי זיפ זיפ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר זיפ זיפ יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר זיפ זיפ.
8.5 כל המחירים המוצגים באתר זיפ זיפ כוללים מע”מ.
8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר זיפ זיפ הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי זיפ זיפ שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר זיפ זיפ וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת זיפ זיפ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר זיפ זיפ, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית זיפ זיפ להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה זיפ זיפ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.9. במידה ויתברר כי זיפ זיפ אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה זיפ זיפ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.10 בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב זיפ זיפ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) מינוס 5% ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה ההרכבה והפינוי.
.8.12 ידוע לגולש באתר זיפ זיפ כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר זיפ זיפ הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של זיפ זיפ. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר זיפ זיפ ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של זיפ זיפ מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר זיפ זיפ אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי זיפ זיפ ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
8.13 ידוע לגולש כי זיפ זיפ שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר זיפ זיפ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
8.14. ידוע לגולש כי זיפ זיפ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר זיפ זיפ או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של זיפ זיפ.
8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
9.1 זיפ זיפ תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של זיפ זיפ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת זיפ זיפ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע זיפ זיפ – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זיפ זיפ.
9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של זיפ זיפ. זיפ זיפ שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בזיפ זיפ מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
9.3 זיפ זיפ לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:
9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בזיפ זיפ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות זיפ זיפ והחברות המציעות.
9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי זיפ זיפ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם זיפ זיפ או מי מטעמה.
9.3.5 אם התקבל בידי זיפ זיפ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין זיפ זיפ.
9.3.7 אם זיפ זיפ תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך בזיפ זיפ, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.
9.3.8 זיפ זיפ רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בזיפ זיפ לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. זיפ זיפ תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
10. הקניין הרוחני
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בזיפ זיפ, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של זיפ זיפ בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר זיפ זיפ, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת זיפ זיפ מראש ובכתב).

0/5 (0 Reviews)